banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 27: Quê hương Việt Nam - Vietnam - My Homeland

Nội dung - Language focus

  • Những từ ngữ liên quan đến làng quê Việt Nam - Number of words related to villages in Vietnam
  • Cách dùng từ nhau và các kết hợp với nhau, cùng nhau ,cho nhau, vì nhau, lẫn nhau - Way to use word “nhau” in combinations as: với nhau, cùng nhau ,cho nhau, vì nhau, lẫn nhau
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Writing Drill