banner2
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 26: Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) - WTO- World Trade Organisation

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến thương mại - Number of words related to trading
  • Cách dùng các từ nhập khẩu, xuất khẩu theo mẫu - Way to use word expressing import, export as the following sample:
    • Nhập khẩu A từ B - Import A from B
    • Xuất khẩu A sang B - Export A to B
  • Kết cấu A làm (cho)/ khiến (cho) B - Structure: A làm (cho)/ khiến (cho) B
  • Kết cấu A gây ra B - Structure: A gây ra B
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill