banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 25: Xóa đói giảm nghèo - Poverty reduction

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến lĩnh vực xóa đói giảm nghèo - Number of words related to poverty reduction
  • Cách dùng các từ đã, đang với các kết cấu - Way to use words đã, đang with structures:
    • đã + động từ (tính từ) - đã + verb (adj)
    • đang + động từ (tính từ) - đang + verb (adj)
  • Cách dùng các tổ hợp biết đâu, biết đâu lại chẳng: - Way to use combinations: biết đâu, biết đâu lại chẳng:
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill