banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 23: Nạn ô nhiễm môi trường - Environmental Pollution

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến môi trường toàn cầu - Number of words related to global environment
  • Tổ hợp ai đó, gì đó, đâu đó nào đó - Combination: ai đó, gì đó, đâu đó nào đó
  • Kết cấu: có vẻ/ tỏ vẻ/ tỏ ra/ ra vẻ + tính từ / động từ - Structure: có vẻ/ tỏ vẻ/ tỏ ra/ ra vẻ + adj/verb
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill