banner2
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 16: Rượu cần - Nhà sàn - Stem wine - Stilt house

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ về văn hóa các dân tộc Việt Nam - Number of words related to culture of minority ethnic groups in Vietnam
  • Kết cấu: không gì…bằng…; không…nào …bằng… - Structure: không gì…bằng…; không…nào …bằng…
  • Kết cấu: A hay sao mà B - Structure: A hay sao mà B
  • Kết cấu: động từ + phải - Structure: verb + phải
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill