banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 12: Lụa Hà Đông - Ha Dong Silk

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến may mặc - Number of words related to garment
  • Kết cấu: động từ + bằng + được/ xong hết - Structure: verb + bằng + được/ xong hết
  • Kết cấu: động từ + tạm - Structure: verb + tạm
  • Kết cấu: A với B gì (đâu) - Structure: A với B gì (đâu)
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill