banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 10: Bác sĩ Tôn Thất Tùng - Doctor Ton That Tung

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ thuộc lĩnh vực y học - Number of words in the field of medicine
  • Kết cấu: sợ/ ngại/ không dám + động từ - Structure: sợ/ ngại/ không dám + verb
  • Kết cấu: chẳng mấy + danh từ - Structure: chẳng mấy + noun
  • Kết cấu: chẳng + tính từ + mấy - Structure: chẳng + adjective + mấy
  • Kết cấu: không + tính từ + lắm - Structure: không + adjective + lắm
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill