banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 9: Phố cổ Hà Nội trong tranh Bùi Xuân Phái - Hanoi Ancient Streets in Bui Xuan Phai's Paintings

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến hội họa, văn hóa truyền thống - Number of words related to art, traditional culture
  • Kết cấu đã A lại B nữa - Structure: đã A lại B nữa
  • Cách dùng cụm từ trong đó - Way to use phrase trong đó
  • Kết cấu: sao lại không + tính từ (động từ) - Structure: sao lại không + adjective (verb)
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill