banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 3: Phim Titanic - The Titanic film

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến phim ảnh - A number of words related to movies
  • Cách dùng đại từ quan hệ - Way to use relative pronoun
  • Cách dùng các từ: mỗi, từng, từng… một - Way to use: mỗi, từng, từng… một
  • Kết cấu không… cũng không… - Structure: không… cũng không…
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill