banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 27: Những điều cần biết khi đi du lịch Việt Nam - Things to know when travelling in Vietnam

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến thủ tục xuất - nhập cảnh và du lịch - Number of words related to procedures of immigration, travelling
  • Kết cấu: không (chẳng) + động từ/ tính từ + mấy - Structure: không (chẳng) +verb/ adjective + mấy
  • Cách dùng từ: tận + số từ (thời gian)/ từ chỉ thời gian - Way to use word: A29tận + number (time)/ time phrase
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill