banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 10: VTV- kênh truyền hình cho người Việt Nam ở nước ngoài - VTV - Chanel for oversea Vietnamese

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến lĩnh vực phát thanh-truyền hình - Number words related to the field of broadcasting-television
  • Kết cấu Giá…thì… - Structure: Giá…thì…
  • Kết cấu Làm sao (mà) …được - Structure: Làm sao (mà) …được
  • Kết cấu hàng tuần (tháng, năm) nay - Stucture: hàng tuần (tháng, năm) nay
Vocabulary
Reading Drill
Writing Drill