banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 3: Phở Hà Nội và chả giò Sài Gòn - Pho in Hanoi and spring roll in Saigon

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến món ăn - Number of words related to dishes
  • Kết cấu Tuy/ Dù/ Mặc dù …nhưng …(vẫn)… - Structure: Tuy/ Dù/ Mặc dù …nhưng …(vẫn)…
  • Cách dùng các từ đến mức, đến nỗi - Way to use words đến mức, đến nỗi
  • Câu hỏi có đuôi là từ nhỉ - Question tag with nhỉ
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill