banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 24: Anh có hay nghe đàn bầu không? - Do you often listen to dan bau?

Nội dung - Language focus

 • Một số từ về âm nhạc truyền thống - Number of words related to folk music
 • Từ chỉ tần suất - Frequency words:
  • không bao giờ -
  • hiếm khi, ít khi -
  • thỉnh thoảng, đôi khi -
  • luôn luôn, thường xuyên, hay -
 • Kết cấu: động từ + “giúp” /hộ /giùm - Struture: verb + “giúp” /hộ /giùm
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill