banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 22: Nếu muốn xem múa rối nước thì tôi xem ở đâu? - If I want to watch water puppet, where can I go?

Nội dung - Language focus

  • Từ về sân khấu truyền thống - Words related to traditional theatre
  • Kết cấu vừa … vừa … - Structure vừa … vừa …
  • Kết cấu nếu … thì … - Structure nếu … thì …
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill