banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 19: Từ đây đến làng gốm Bát Tràng đi mất bao lâu? - How long does it take from here to Bat Trang Pottery Village?

Nội dung - Language focus

  • Một số điểm tham quan du lịch ở Hà Nội và các vùng lân cận - Some tourist attractions in Hanoi and surrounding areas
  • Cặp từ biểu thị khoảng cách không gian và thời gian: từ … đến - Pair of words indicated the distance of space and time: từ … đến
  • Câu hỏi về độ dài khoảng cách giữa hai điểm: bao xa? có xa không? - Asking about the length between two places: bao xa?có xa không?
  • Câu hỏi về độ dài thời gian thực hiện hành động: mất (hết) bao lâu? - Asking about duration of time to do a task: mất (hết) bao lâu?
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill