banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 17: Cái này giá bao nhiêu? - How much is this?

Nội dung - Language focus

  • Một số từ chỉ hàng hóa, giá cả và giao dịch mua bán - Number of words related to goods, prices and transactions
  • Cách hỏi giá - How to ask price
  • Câu hỏi có từ nghi vấn à - Question word à
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill