banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 16: Bưu điện nào gần đây nhất? - Which post office is closest to here?

Nội dung - Language focus

  • Một số từ về bưu điện - Number of words about post office
  • So sánh tuyệt đối: nhất, hơn cả, hơn hết - Superlative comparison: nhất, hơn cả, hơn hết
  • Hỏi địa điểm: ở đâu, đi đâu, từ đâu - Asking for destination/place: ở đâu, đi đâu, từ đâu
  • -
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill