banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 13: Món này ngon hơn - This dish is more delicious

Nội dung - Language focus

  • Tên các món ăn, đồ uống - Name of dishes and beverages
  • Tính từ chỉ tính chất (tươi, ôi, ngon…) - Natural adjective (fresh, rotten, delicious…)
  • So sánh bằng - Equal comparison
  • So sánh hơn - More than comparison
  • Phân biệt các vần: oanh/ oach, uynh/ uynh - Distinguish pronunciation of oanh/ oach, uynh/ uynh
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill