banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 10: Bạn đã về Việt Nam chưa? - Have you come back to Vietnam?

Nội dung - Language focus

  • Cách hỏi và trả lời về tháng và mùa - Ways of asking about months and seasons
  • Câu hỏi "đã … chưa?" và câu trả lời có rồichưa - Question "đã … chưa?" and answer with rồi and chưa
  • Cách hỏi với từ bao lâu - Way of asking with bao lâu
  • Phân biệt các cặp vần: anh/ ach, ung/ uc - Distinguish pair of rhymes: anh/ ach, ung/ uc
  • Phân biệt các cặp âm đầu: t-/ đ-, x-/ d-, c-/ g- - Distinguish pair of initial consonants t-/ đ-, x-/ d-, c-/ g-
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill