banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 9: Hôm nay là thứ mấy? - What day is today?

Nội dung - Language focus

  • Từ biểu thị thời gian - Words expressing time
  • Cách hỏi và trả lời về ngày trong tuần - Way of asking and answering about days in week
  • Cách hỏi và trả lời về ngày trong tháng - Way of asking and answering about days in month
  • Cách dùng các từ bao giờ, khi nào - Ways of using bao giờ, khi nào
  • Phân biệt các nguyên âm: u/ ô/ uô - Distinguish vowels: u/ ô/ uô
  • Phân biệt các phụ âm cuối: ph-/ kh-/ h- - Distinguish final consonants: ph-/ kh-/ h-
  • -
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill