banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 4: Cà phê Việt Nam - Vietnam coffee

Luyện Viết (1) - Writing Drill

Trả lời phủ định tuyệt đối các câu hỏi sau

Mẫu:

Q: Sáng nay, anh có ăn gì không?

A: Không, sáng nay, chúng tôi không (chẳng) ăn gì cả.