banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 8: Rối nước - Water Puppets

Luyện Viết (1) - Writing Drill

Chuyển các câu sau theo mẫu

Mẫu: Muộn rồi, con phải đến lớp.

Con phải đến lớp không thì (kẻo) muộn.