banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 3: Phở Hà Nội và chả giò Sài Gòn - Pho in Hanoi and spring roll in Saigon

Luyện Từ vựng - Ngữ pháp(1) - Vocabulary - Grammar Drill

Chọn các từ cho trước hoàn thành hội thoại sau (hành, chờ, phở chín, cho, ăn)