banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Quyển A2

Bài 16: Bưu điện nào gần đây nhất?
Which post office is closest to here?
Bài 19: Từ đây đến làng gốm Bát Tràng đi mất bao lâu?
How long does it take from here to Bat Trang Pottery Village?
Bài 20: Anh bị làm sao?
What's wrong with you?
Bài 22: Nếu muốn xem múa rối nước thì tôi xem ở đâu?
If I want to watch water puppet, where can I go?
Bài 24: Anh có hay nghe đàn bầu không?
Do you often listen to dan bau?
Bài 25: Má ơi, hè này, nhà ta về quê thăm ông bà nội , hả má?
Mum, we will go back our hometown to see our grandparents this summer, won't we?
Bài 27: Bao giờ ông trở lại Việt Nam?
When will you come back to Vietnam?