banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 3: Anh là người nước nào? - Where are you from?

Nội dung - Language focus

  • Cách nói về tuổi và quốc tịch, tên một số nước - Ways of talking about ages, nationalities, name of countries
  • Đại từ nhân xưng chúng tôi, chúng ta - Personal pronouns chúng tôi, chúng ta
  • Số đếm từ 1 đến 100 - Numbers from 1 to 100
  • Phân biệt các nguyên âm ơ/ â, a/ ă - Distinguish vowels ơ/ â, a/ ă
  • Phân biệt thanh hỏi và thanh ngã - Distinguish hỏi tone to ngã tone
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill