banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 24: Thảm họa thiên tai - Disaster

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến thiên tai - Number of words related to disaster
  • Một số thành phần chuyển tiếp nói cách khác, có nghĩa là, điều đó có nghĩa là, đặc biệt là, nhất là - Transition words: nói cách khác, có nghĩa là, điều đó có nghĩa là, đặc biệt là, nhất là
  • Kết cấu có A mới B - Structure: có A mới B
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill