banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 22: HIV - AIDS - HIV-AIDS

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến y tế, sức khỏe - Number of words related to health care, health
  • Kết cấu: câu + là + tính từ - Structure: sentence+ là+ adj.
  • Kết cấu …chưa A đã B - Structure: …chưa A đã B
  • Quán ngữ Thế này nhé; Biết nói thế nào nhỉ; Có thể nói - Locution: Thế này nhé; Biết nói thế nào nhỉ; Có thể nói
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill