banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 20: Văn hóa Pháp trên đất Việt - French culture in Vietnam

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến văn hóa, kiến trúc - Number of words related to culture, architecture
  • Kết cấu: từ để hỏi + (mà) chẳng + động từ/ tính từ - Structure: question word+ (mà) chẳng+ verb/adj
  • Kết cấu: đã từng/ từng + động từ/ là - Structure: đã từng/ từng+ verb/là
  • Kết cấu: do + mệnh đề - Structure: do +clause
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill