banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 19: Phong trào thơ mới - New poetry movement

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ thuộc lĩnh vực văn học - Number of words in the field of literature
  • Kết cấu: A còn …… nữa là B - Structure: A còn …… nữa là B
  • Kết cấu: bất cứ …nào …cũng…: - Structure: bất cứ …nào …cũng…:
  • Kết cấu: chẳng + động từ/ tính từ + là gì - Structure: chẳng + verb/adj + là gì
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill