banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 18: Nhã nhạc cung đình Huế - Hue court music

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ thuộc lĩnh vực văn hóa - Number of words related to culture
  • Kết cấu: tính từ + thì + tính từ + thật + nhưng… - Structure: adj+ thì+adj+ thật+ nhưng…
  • Kết cấu: chủ ngữ + tưởng (là) + mệnh đề - Structure: subject+ tưởng (là)+ clause
  • Kết cấu: lẽ ra/ đáng ra + câu - Structure: lẽ ra/ đáng ra + sentence
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill