banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 2: Tôi là sinh viên - I am a student

Nội dung - Language focus

  • Hỏi và giới thiệu về nghề nghiệp - Asking and Answering about occupation
  • Một số đại từ nhân xưng ngôi thứ ba thông dụng - Some popular 3rd personal pronouns
  • Tên một số nghề thông dụng - Some popular occupations
  • Tên một số địa điểm, nơi chốn cần thiết - Some necessary places, destinations
  • Phân biệt các nguyên âm e /ê, o/ ô - Distinguish vowels e/ ê, o/ ô
  • Phân biệt thanh sắc và thanh nặng - Distinguish sắc tone to nặng tone
  • Các nguyên âm đôi - Diphthongs in Vietnamese
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill