banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 17: Còng chiêng Tây Nguyên - Gong in Vietnam Highlands

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến sinh hoạt văn hóa các dân tộc ít người - Number of words related to cultural activities of ethics
  • Phân biệt các từ: vì vậy, do đó, thảo nào - Distinguish: vì vậy, do đó, thảo nào
  • Kết cấu: trót/ lỡ + động từ - Structure: trót/ lỡ + verb
  • Cách dùng: thôi được, cũng -
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill