banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 15: Sapa - Bắc Hà - Sapa - Bắc Hà

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ thuộc lĩnh vực văn hóa - du lịch liên quan đến vùng cao và các dân tộc ít người - Number of words related to the field of culture - tourism in highlands and minority ethnic group areas
  • Kết cấu: động từ + ra/ vào/ lên/ xuống - Structure: verb + ra/ vào/ lên/ xuống
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill