banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 13: Gốm Bát Tràng - Bat Trang Ceramic

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến đồ thủ công mỹ nghệ - Number of terms related to arts and handicrafts furniture
  • Kết cấu: động từ + nốt - Structure: verb +nốt
  • Kết cấu: thà A còn hơn B - Structure: thà A còn hơn B
  • Kết cấu: không ai/ không đâu … bằng - Structure: không ai/ không đâu … bằng
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill