banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 11: Ca trù đất Việt - Ca tru - Vietnamese folk music

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến âm nhạc dân tộc - Number of words related to folk music
  • Kết cấu: chính + đại từ/ danh từ - Structure: chính + pronoun/noun
  • Kết cấu: bằng + từ chỉ chất liệu; bằng + từ chỉ phương tiện, cách thức - Structure: bằng + word expressing material; bằng + word indicated means/ style
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill