banner2
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 8: Rối nước - Water Puppets

Nội dung - Language focus

  • Một số từ liên quan đến múa rối vùa múa rối nước - Number of words related to water puppets
  • Kết cấu A kẻo B; A không thì B - Structure: A kẻo B; A không thì B
  • Kết cấu: câu + làm gì - Structure: sentence + làm gì
  • Cách dùng hai từ bằng và như - Way to use two words bằng and như
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill