banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 1: Chào chị - Hello Miss

Nội dung - Language focus

  • Chào hỏi - Greeting
  • Hỏi và giới thiệu tên - Ask and answer name
  • Một số đại từ nhân xưng thông dụng - Some popular personal pronouns
  • Bảng chữ cái tiếng Việt và tên gọi của các chữ cái - Vietnamese alphabet and their names
  • Các nguyên âm đơn - Single vowels
  • Phân biệt thanh ngang và thanh huyền - Distinguish ngang tone to huyền tone
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Listening Drill