banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 6: Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ - The Legend of Lac Long Quan and Au Co

Nội dung - Language focus

  • Một số từ liên quan đến truyện cổ dân gian - Number of words related folk tales
  • Kết cấu: chủ ngữ + làm sao mà (có thể) + động từ + được; làm sao mà + chủ ngữ + (có thể) + động từ + được - Structure: subject + làm sao mà (có thể) + verb + được; làm sao mà + subject + (có thể) + verb + được
  • Kết cấu vừa A đã B (ngay/liền) - Structure: vừa A đã B (ngay/liền)
  • Kết cấu: câu + mà - Structure: sentence + mà
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill