banner2
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 5: Sự tích trầu cau - The Legend of the Betel Leaf and the Areca Nut

Nội dung - Language focus

  • Những từ ngữ liên quan đến truyện cổ tích - Number of words related to fairy tales
  • Kết cấu: ngay cả + động từ/ danh từ + cũng + động từ , thậm chí + động từ/ danh từ + cũng + động từ - Structure: ngay cả + verb/noun + cũng + verb , thậm chí + verb/noun + cũng + verb
  • Kết cấu: chủ ngữ + chẳng + động từ + từ nghi vấn + cả/ hết - Structure: subject + chẳng + verb + question word + cả / hết
  • Kết cấu A cũng được, miễn là B;A cũng được nhưng miễn là B - Structure: A cũng được, miễn là B;A cũng được nhưng miễn là B
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill