banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 4: Hội những người sợ vợ - Club of people who are afraid of their wives

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ về văn học dân gian - A number of words related to folklore
  • Kết cấu: câu + với - Structure: sentence + với
  • Kết cấu: có + động từ + đâu; đã + động từ + đâu - Structure: có + verb + đâu / đã + verb + đâu
  • Kết cấu: có phải + câu + đâu - Structure: có phải + sentence + đâu
  • Kết cấu: tính từ + gì - Structure: adjective + gì
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill