banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 2: Victor Hugo và Những người khốn khổ - Victor Hugo and Les Misérables

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến văn học - A number of words related to literature
  • Cách dùng: cũng, đều - Way to use: cũng, đều
  • Cách dùng: tất cả, cả, toàn bộ, toàn thể - Way to use: tất cả, cả, toàn bộ, toàn thể
  • Kết cấu A thế là B - Structure: A thế là B
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill