banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 1: Nguyễn Du và thân phận nàng Kiều - Nguyen Du and Identity of Kieu

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến văn học - A number of words related to literature
  • Kết cấu hết A đến B - Structure: hết A đến B
  • Cách dùng: câu + đã/ cái đã - Way to use: sentence + đã/ cái đã
  • Cách dùng: liệu + câu hỏi - Way to use: liệu + question
  • Cách dùng: mỗi lúc một - Way to use: mỗi lúc một
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill