banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 26: Du lịch xuyên Việt - Travel through Vietnam

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam - Number of words related to famous tourist destinations in Vietnam
  • Kết cấu ….vừa….vừa… - Structure: ….vừa….vừa…
  • Kết cấu: mới + từ chỉ thời gian - Structure: mới + time phrase
  • Kết cấu: có + từ chỉ số lượng + thôi - Structure: có + word indicated quantity + thôi
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill