Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 25: Tháp Eiffel - Eiffel tower

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến kiến trúc - Number of words related to architecture
  • Kết cấu A, lại B; A nhưng lại B; A, nhưng…….lại B - Structure: A, lại B; A nhưng lại B; A, nhưng…….lại B
  • Cách dùng các từ chỉ, thôi và kết cấu: chỉ…thôi - Way to use words chỉ, thôi and structure chỉ…thôi
  • Cách dùng như và tổ hợp: …, chẳng hạn như… -
  • Way to use word như and combination: …, chẳng hạn như… -
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill