banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 24: Kỉ luc Guinness thế giới - Guinness world records

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến các kỉ lục - Number of words related to records
  • Kết cấu ...không…(một)…nào - Structure: ...không…(một)…nào
  • Cách dùng cụm từ thế mà - Way to use phrase: thế mà
  • Cách dùng những + số từ - Way to use những + number
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill