banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 23: Đại học Harvard - Harvard University

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến học hành -thi cử - Number of words related to studying, examination
  • Kết cấu: động từ + hết, hễ…là…, cứ…là… - Structure: Verb+ hết, hễ…là…, cứ…là…
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill