banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 22: Văn miếu Quốc Tự Giám - The Temple of Literature

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Number of words related to temple of literature
  • Cách dùng các từ: rồi, có lẽ, trước hết - Way to use words: rồi, có lẽ, trước hết
  • Kết cấu: từ chỉ thời gian + mới + động từ - Structure: time phrase + mới + verb
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill