banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 20: Vịnh Hạ Long - Halong bay

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến du lịch, tham quan - Number of words related to tourism, sightseeing
  • Kết cấu thế nào…..cũng - Structure: thế nào…..cũng
  • Kết cấu: mải + động từ - Structure: mải + verb
  • Kết cấu: động từ + phải + bổ ngữ - Structure: verb +phải+ complement
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill