banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 19: Phố cổ Hội An - Ancient street in Hoi An

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến Hội An - Number of words related to Hoi An
  • Kết cấu Sở dĩ…..là vì…. - Structure: Sở dĩ…..là vì….
  • Kết cấu có….mới…./ có...thì...mới… - Structure: có….mới…./ có...thì...mới…
  • Kết cấu: có + động từ - Structure: có + verb
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill