banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 18: Xe xích lô ở Hà Nội - cyclo in Hanoi

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến giao thông, đi lại - Number of words related to traffic and travelling
  • Cách dùng các từ: đến, tới, hầu hết - Way to use words: đến, tới, hầu hết
  • Kết cấu từ…đến… - Struture: từ…đến…
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill